Momentum

Här hittar du exempel på aktiviteter som kan skapa momentum under ett längre mötespass eller en längre workshop och som skapar ett underlag att samlas kring, att arbeta vidare med och som stakar ut en riktning.

Imageboard/Bildtavla
Vad: övning som skapar en riktning och en överenskommelse
Ibland behöver du lyfta blicken och se din utmaning från ett annat håll. Ett bra sätt för detta är att arbeta med en imageboard eller en moodboard.
Metoden handlar om att visualisera en idé, ett värdeord, en vision eller en produkt och på så sätt skapa en gemensam känsla för målet bland deltagarna. I stället för att beskriva målet i ord så beskriver man det i en bild. Man använder en annan del av hjärnan och öppnar upp för att resultatet ska kunna tolkas av flera, på olika sätt, men med ett gemensamt mål.
Tanken är att man på detta sätt kommunicerar de känslor och de egenskaper som idén, värdeorden, visionen eller produkten ska bära och förmedla för oss som medarbetare eller för andra externa intressenter.
När: gruppen behöver tydliggöra målet med bilder
Redskap: A3 papper, tidningar, tuschpennor, klister, tejp, saxar
Hur:  Dela upp gruppdeltagarna/medarbetarna i grupper. Dela ut ett A3 per grupp och be dem dela arket på bredden och be gruppen beskriva företaget, organisationen etc. med fem ord, t.ex. fem egenskaper. Så som om företaget idag var en person. Skriv orden på ena sidan.
Skriv därefter fem ord som beskriver vilka egenskaper som företaget ska ha i framtiden så som om företaget var en person. Skriv dessa på motsatt sida.
Be därefter grupperna att ge de olika delarna, nuläget och framtiden, ett ansikte och koppla dem till en person. Levande eller död spelar ingen roll, fiktiv eller verklig spelar inte heller ngn roll. Det viktiga är att deltagarna är överens om vilka två figurer som deras nuläge och framtid är.
Låt grupperna presentera för varandra. Sätt upp arken till utställning. Ge alla deltagare möjlighet att markera vilket alternativ av alla som de tycker är en bra riktning för framtiden. Gå igenom och säkra att alla ställer sig bakom det gemensamma valet.
Samla därefter de eventuella värdeord organisationen har tillsammans med de nya egenskaperna som har ”vunnit” de flesta markeringarna och be grupperna att åskådliggöra dessa med hjälp av tidningar, papper, färger med mera. Det är viktigt att de hittar bilder som de tycker förknippas med de ord som tidigare diskuterats eller som finns i form av befintliga värdeord.
När grupperna är klara så be grupperna redovisa för varandra. Underlagen kan sedan användas som underlag i fortsatt arbete. Sätt gärna upp bilderna i fikarummet som en påminnelse av det gemensamma arbetet och återkoppla i kommande underlag till arbetet.