Kulturlyftet

Under den här fliken hittar du exempel på de  2 kurser i Pedagogik och estetiska läroprocesser som LJK genomförde på uppdrag av Kulturlyftet 2012. 

Kursen var öppen för de yrkesverksamma konstnärer som är medlemmar i eller som deltagit i den enkät/workshop som genomfördes av någon av konstnärsorganisationerna KRO, KIF, KC, SFF eller ST i Stockholms län. Du kan läsa mer om Kulturlyftet här

Beställare
KRO, KIF, KC, SFF och ST i Stockholms län. Kontaktperson Sophie Holgersson.

Syfte
Kursen syfte var att bidra till att öka konstnärers och kulturskapares arbetsmöjligheter inom skola och utbildning och till att minska förvirringen och sammanblandningen mellan uppdragen: lärare, kulturpedagoger och konstnärer i skolan. Genom att synliggöra och tydliggöra ett nytt verksamhetsfält för konstnärer/kulturskapare var syftet även att vidga olika möjligheter till inkomster och marknader. Kursen gav praktiska redskap för deltagarna och orientering kring i teoretiska begrepp kring lärande.

Kursen syftade även till att stärka deltagarens roll som konstnär i pedagogiska sammanhang, bland annat i skolan. Vidare syftade kursen till att ge deltagaren praktiska pedagogiska redskap för olika situationer och förståelse för att och hur man arbetar med och i estetiska läroprocesser.

Mål
Efter kursens slut har varje deltagare ökat sin kunskap om och färdigheter att:

  • Att öka sin förståelse för lärandeprocesser
  • Att kunna planera för att fungera i olika undervisningssituationer
  • Att erhålla pedagogiska redskap för genomförande av egna workshops
  • Att förstå sin egen roll i olika pedagogiska sammanhang
  • Att öka sin kunskap om olika skolformers styrdokument

Former

Kursen genomfördes i former som workshop, öppna föreläsningar, seminarier, studiebesök. Kursdeltagarna erbjuds utmaning i att skriva ett ”paper” eller ta fram en projektbeskrivning som de fick respons på i slutet på kursen, och som gav deltagarna erfarenheten av att själva verka i en del av en läroprocess.

Nedan återfinns de moment och delar som kursen kommer att omfatta under perioden.

Kurslitteratur

Följande litteratur ingick i kursen:
Wiklund Ulla, När kulturen knackar på skolans dörr (2009) Eriksson S E. red. (2010) Handbok för planering av kulturprojekt i skolan, Kultur i väst, Västra Götalandsregionen. Kompendium. Konstkonsulenterna på Västmanlands läns museum, Falk Ingrid mfl (2011) En rapport om förstudien gällande nationell kompetens för konstnärer i skolan. Kompendium.